Informacja (czynna pn - pt: 9:30 - 17:30)

533 - 360 - 301 info@bambino-sklep.pl

Reklamacje i zwroty

§ 7  Reklamacje

 1. Reklamacje należy kierować na adres siedziby firmy:

  BAMBINO Arkadiusz Zawada;

  ul. Krakowska 83, 42-202 Cęstochowa.

 2. Kwestie związane z reklamacją i gwarancją uregulowane są w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku „O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego”.

 3. Firma Bambino odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru.

 4. Roszczenia klienta, wynikające z niezgodności towaru z umową przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego tej niezgodności, jednakże nie przed upływem dwóch lat od chwili wydania towaru.

 5. Klient ma prawo reklamować zakupiony towar z tytułu niezgodności z umową przed upływem dwóch miesięcy od chwili stwierdzenia niezgodności. Towar uważa się za zgodny z umową, „jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju” zaś towar uzgadniany indywidualnie uważany jest za zgodny z umową „jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba, że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia, co do takiego przeznaczenia towaru”. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. „o szczególnych....” Dz.U z dnia 5 września 2002r.)

 6. Do zachowania tego okresu wystarczy pisemne lub telefoniczne powiadomienie pracownika firmy Bambino o stwierdzonej niezgodności towaru z umową. Klient ma również obowiązek wykazać na czym ta niezgodność polega.

 7. Firma Bambino nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący wiedział o tej niezgodności w chwili zakupu.

 8. Firma Bambino rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Jeśli w tym czasie klient nie otrzyma odpowiedzi, reklamacja zostaje uznana za uzasadnioną.

 9. Jeśli towar jest niezgodny z umową, firma Bambino wymieni go na zgodny z umową, nieodpłatnie naprawi lub wymieni na nowy, chyba, że naprawa lub wymiana jest niemożliwa albo wymaga nadmiernych kosztów. W takim przypadku firma Bambino zwróci kupującemu wpłaconą kwotę lub jej część, jeśli klient wyrazi zgodę na obniżenie ceny towaru. Przy określaniu kosztów i czasu naprawy oraz sposobu zaspokojenia roszczenia kupującego firma Bambino uwzględnia rodzaj i stopień niezgodności, wartość towaru, a także niedogodności dla kupującego, wynikające z zaspokojenia roszczenia.Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, bez podania przyczyny. Zgodnie z treścią Ustawy:

Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Art. 10. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

2. W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do czternastu dni od tej daty.

 1. Klient odsyła zwracany towar na koszt własny. Koszt przesyłki zwrotnej nie będzie zwrócony.

 2. Zwroty należy kierować na adres firmy: BAMBINO Arkadiusz Zawada ul. Krakowska 83 42-202 Częstochowa

U nas znajdziesz produkty firm

Dopisz się do newslettera i łap okazje!