Informacja (czynna pn - pt: 9:00 - 17:00)

533 - 360 - 301 info@bambino-sklep.pl

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1 Przepisy ogólne

 1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.bambino-sklep.pl umożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem Internetu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego www.bambino-sklep.pl jest firma „BAMBINO” Arkadiusz Zawada, ul. Sportowa 56A/14, 42-229 Częstochowa,

 3. Propozycja sklepu internetowego bambino-sklep.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a więc złożenie zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

 4. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep podawane są w polskich złotych i wyrażone są w kwocie brutto.


§ 2 Zamówienia

 1. W rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu przez zamówienie rozumie się oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego określające rodzaj i liczbę towaru.

 2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.

 3. W przypadku niedostępności towaru lub części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i w porozumieniu ze sprzedawcą podejmują decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 4. Zamówienia na produkty, które na stronach sklepu opisane są jako produkty „dostępne na zamówienie”, realizowane będą pod warunkiem, że towar dostępny będzie u dostawców sklepu internetowego bambino-sklep.pl.


§ 3 Dane do przelewu - rachunek i numer konta:

mBank: 27114020040000300250666404

"BAMBINO" Arkadiusz Zawada

ul. Sportowa 56a/14

42-229 Częstochowa


§ 4 Realizacja zamówień i dostawy

Dostawa zamówionego towaru następuje w terminie do 7 dni od daty zakupu, (jeżeli nie został ustalony inny termin).
(90% zamówień realizujemy w 24 h)
Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt przesyłki jest uzależniony od jej wagi, objętości, wartości zamówienia i formy płatności.

 1. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy . W przypadku dłuższej niedostępności towaru, termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie za zgodą klienta lub dokonywany jest na jego żądanie zwrot wpłaty.

 2. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, chyba że ustalony zostanie za zgodą Klienta nowy termin realizacji zamówienia.

 3. Formy płatności:

  ust. 1 Gotówką przy odbiorze osobistym towaru (nie ma możliwości zapłaty kartą).
  ust. 2 Przelewem przed dostawą towaru. Przelew należy wysłać na konto:
  BRE BANK SA 27114020040000300250666404 - przy tej formie płatności procedurę realizacji zamówienia uruchamiamy po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy. Z chwilą wpłynięcia należności na nasze konto towar zostaje wysłany.
  ust. 3 Płatność przy odbiorze przesyłki (płatne kurierowi firmy spedycyjnej).
§ 5 Sposoby dostawy i odbiór towarów

 1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym bambino-sklep.pl realizowane są na terytorium całego kraju, na indywidualnych warunkach możliwa jest wysyłka towaru za granicę Polski.

 2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy:
  * odbiór osobisty z naszego sklepie w Częstochowie.
  * przesyłka kurierska firmą spedycyjną

 3. W razie podejrzenia niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem (np. zamawiany towar powinien być duży gabarytowo a klient otrzyma małą paczkę) lub uszkodzenia przesyłki klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i niezwłocznie o tym powiadomić Sklep.

 4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.


§ 6 Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, bez podania przyczyny. Zgodnie z treścią Ustawy:

Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Art. 10. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

2. W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do czternastu dni od tej daty.

 1. Klient odsyła zwracany towar na koszt własny. Koszt przesyłki zwrotnej nie będzie zwrócony.

 2. Zwroty należy kierować na adres firmy: BAMBINO Arkadiusz Zawada ul. Krakowska 83 42-202 Częstochowa


§ 7  Reklamacje

 1. Reklamacje należy kierować na adres siedziby firmy:

  BAMBINO Arkadiusz Zawada;

  ul. Krakowska 83, 42-202 Cęstochowa.

 2. Kwestie związane z reklamacją i gwarancją uregulowane są w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku „O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego”.

 3. Firma Bambino odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru.

 4. Roszczenia klienta, wynikające z niezgodności towaru z umową przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego tej niezgodności, jednakże nie przed upływem dwóch lat od chwili wydania towaru.

 5. Klient ma prawo reklamować zakupiony towar z tytułu niezgodności z umową przed upływem dwóch miesięcy od chwili stwierdzenia niezgodności. Towar uważa się za zgodny z umową, „jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju” zaś towar uzgadniany indywidualnie uważany jest za zgodny z umową „jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba, że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia, co do takiego przeznaczenia towaru”. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. „o szczególnych....” Dz.U z dnia 5 września 2002r.)

 6. Do zachowania tego okresu wystarczy pisemne lub telefoniczne powiadomienie pracownika firmy Bambino o stwierdzonej niezgodności towaru z umową. Klient ma również obowiązek wykazać na czym ta niezgodność polega.

 7. Firma Bambino nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący wiedział o tej niezgodności w chwili zakupu.

 8. Firma Bambino rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Jeśli w tym czasie klient nie otrzyma odpowiedzi, reklamacja zostaje uznana za uzasadnioną.

 9. Jeśli towar jest niezgodny z umową, firma Bambino wymieni go na zgodny z umową, nieodpłatnie naprawi lub wymieni na nowy, chyba, że naprawa lub wymiana jest niemożliwa albo wymaga nadmiernych kosztów. W takim przypadku firma Bambino zwróci kupującemu wpłaconą kwotę lub jej część, jeśli klient wyrazi zgodę na obniżenie ceny towaru. Przy określaniu kosztów i czasu naprawy oraz sposobu zaspokojenia roszczenia kupującego firma Bambino uwzględnia rodzaj i stopień niezgodności, wartość towaru, a także niedogodności dla kupującego, wynikające z zaspokojenia roszczenia.
§ 8 Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Adminnistratorem przetwarzanych danych osobowych klientów jest BAMBINO Arkadiusz Zawada, ul. Krakowska 83, 42-202 Częstochowa, NIP: 5732609192

2. Podanie danych osobowych przez klientów jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta w sklepie internetowym, zawarcia umowy sprzedaży lub możliwości otrzymywania handlowych informacji elektronicznych na wskazany przez klienta adres e-mail.

3. W sklepie Bambino Arkadiusz Zawada stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. Klienci posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być edytowane, poprawiane lub usuwane przez klienta po zalogowaniu się do konta w sklepie internetowym. W przypadku modyfikacji lub usunięcia danych osobowych klientów niezarejestrowanych w sklepie internetowym koniecznym jest przesłanie takiego żądania do BAMBINO Arkadiusz Zawada na wskazany na stronie sklepu internetowego adres e-mail lub przesłanie żądania pocztą.

U nas znajdziesz produkty firm

Dopisz się do newslettera i łap okazje!